top of page

LAB-TOP to pasja, wiedza i doświadczenie.

Misją Laboratorium Badań Czynników Fizycznych LAB-TOP jest przedstawianie wyników pomiarów, które pokrywają się z wartościami rzeczywistymi uwzględniając niepewność pomiaru. Kierownictwo dokłada wszelkich starań, aby zaspokoić zapotrzebowania Klienta w zakresie świadczonych usług poprzez zapewnienie jednoznacznych, obiektywnych i niezależnych wyników pomiarów, uzyskanych dzięki dobrej praktyce profesjonalnej oraz poprzez sprawną organizację pracy.

 

Laboratorium Badań Czynników Fizycznych LAB-TOP w sposób profesjonalny zajmuje się pomiarami pola elektromagnetycznego PEM. Od 9 maja 2011 roku Laboratorium posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji o numerze AB 1263.

Pomiary dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy wykonujemy zgodnie z następującymi metodykami:

  1. Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe.

  2. Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii lub magnetostymulacji. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe 

  3. Procedura PB-01 „Badanie pola elektromagnetycznego w środowisku pracy” (wyd. 2 z dnia 2016-10-15). Procedura ta została opracowana na podstawie normy PN-T-06580-3:2002 i dostosowuje zasady wykonywania badań do wymogów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. 2016r., poz. 950 ze zmianami).


Pomiary dla celów ochrony środowiska wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 2630)W Laboratorium został opracowany i wdrożony system zarządzania zgodny z Polską Normą PN-EN/ISO IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Wspólnym wysiłkiem całego personelu Laboratorium system zarządzania podlega ciągłemu doskonaleniu zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.

 

 

 

 

 

 

Oferta Laboratorium LAB-TOP
  • Pomiary PEM dla celów BHP

  • Pomiary PEM w środowisku

  • Obliczenia rozkładu PEM w otoczeniu linii elektroenergetycznych jako uzupełnienie pomiarów PEM

Oferta Przedsiębiorstwa Usługowego LAB-TOP

Poza zakresem akredytacji

  • Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w narażeniu na pola elektromagnetyczne

  • Doradztwo w opracowaniu PROGRAMU stosowania środków ochronnych

  • Obliczenia rozkładu PEM w otoczeniu linii elektroenergetycznych do raportów oddziaływania inwestycji na środowisko

  • Oznakowanie zasięgu stref ochronnych, źródeł PEM i pomieszczeń

Pliki do pobrania
Przeczytaj poradnik BHP

Jeśli jesteś inspektorem BHP napewno zainteresuje Cię kompendium wiedzy na temat pola elektromagnetycznego

bottom of page