top of page

Akty prawne regulujące stosowanie PEM w Polsce

Poniżej znajdą Państwo kluczowe rozporządzenia, które regulują warunki stosowania pól elektromagnetycznych

w środowisku pracy jak i emisję promieniowania do środowiska naturalnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(Dz. U. Nr 33 z 2011, poz. 166)

Rozporządzenie określa tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy; przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych; wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące badania i pomiary; sposób rejestrowania i przechowywania wyników badań i pomiarów; wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników badań i pomiarów pracownikom.

01

prawo1

02

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

(Dz. U. 2014, poz. 817, zmiany: D. U. 2016, po. 952)

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) rozporządzenie ustala wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. NDN dla PEM określone jest w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia w części E tegoż załącznika.

prawo2
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

(Dz. U. 2016, poz. 950, zmiany: Dz. 2016, poz. 2284)

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące:

- rozpoznawania obiektów technicznych emitujących pole elektromagnetyczne mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy; 

- miar oraz oceny narażenia na pole elektromagnetyczne,

- miar i limitów oraz oceny bezpośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka,

- ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia, niebezpiecznymi lub uciążliwymi skutkami bezpośredniego lub pośredniego
oddziaływania pola elektromagnetycznego,

- środków ochronnych stosowanych w celu zapobiegania zagrożeniom elektromagnetycznym

03

prawo3

04

prawo4
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

(Dz. U. 2019, poz. 2448)

Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla: terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności; zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko.

prawo5

05

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

(t.j. Dz. U. 2022, poz. 2630)

Rozporządzenie określa sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

bottom of page